ΠΑ.ΣΥ.Φ.Δ.Ε.Ο. - Ε.Α.Π

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών & Αποφοίτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Νέα - Ανακοινώσεις

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - Ανακοίνωση της εφορευτικής επιτροπής ημερ. 17,12,2012

 

Ανακοίνωση  Εφορευτικής Επιτροπής

Αθήνα 17-12-2012

Προς,

Αξιότιμα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Φοιτητών και Αποφοίτων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ειδικότερα βάσει των άρθρων 24,25,26,27,28,29,30,31 καλείστε όπως υποβάλλετε υποψηφιότητα για την εκλογή μελών του νέου  Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της νέας Εξελεγκτικής επιτροπής ενόψει των εκλογών του Συλλόγου την Κυριακή 13-1-2013.

Τα άρθρα του καταστατικού που αναφέρονται στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου  είναι τα κάτωθι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 24:
Οι αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη των οργάνων του συλλόγου, ενεργούνται κάθε δύο χρόνια από τριμελή (3μελή) Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

ΑΡΘΡΟ 25:
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την σύμφωνα με τους νόμους και τους όρους του καταστατικού διεξαγωγή των εκλογών και τη διατήρηση της τάξης σ’ αυτές. Τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο γράφει το ονοματεπώνυμο αυτών που ψηφίζουν, σημειώνοντας και τον αριθμό που έχει στους εκλογικούς καταλόγους, και αποφασίζει για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνει το πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, τα μέλη της και τους αντιπροσώπους των συνδυασμών.

ΑΡΘΡΟ 26:
Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να εφοδιάζει έγκαιρα την Εφορευτική Επιτροπή με τα αναγκαία για τις αρχαιρεσίες στοιχεία και υλικά (σφραγίδα, μητρώο, βιβλίο ταμείου, κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 27:
Η εκλογή των οργάνων της Διοίκησης, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων επιτροπών, και οι υποψήφιοι καταχωρούνται σε ψηφοδέλτια, ο τύπος και οι διαστάσεις των οποίων καθορίζονται με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής. Το ψηφοδέλτιο των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ενιαίο. Οι υποψήφιοι του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά σε ένα κοινό για όλους τους υποψήφιους ψηφοδέλτιο. Ξεχωριστό είναι το ψηφοδέλτιο των υποψήφιων αντιπροσώπων επιτροπών, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με τα όργανα της Διοίκησης. Στο ψηφοδέλτιο οι υποψήφιοι καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά. Το μέλος μπορεί να εκδηλώσει την προτίμησή του με σταυρό, που θέτει δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Οι σταυροί προτίμησης μπορούν να είναι όσοι και οι θέσεις των μελών των διαφόρων οργάνων, οι οποίες θα πληρωθούν με την εκλογή. Για τους αντιπροσώπους μπορεί να τεθεί ένας σταυρός στους υποψηφίους σε κάθε επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 28:
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στην Εφορευτική Επιτροπή μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από την επομένη ημέρα της εκλογής της. Οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή μέσα σε δύο (2) ημέρες από την λήξη της παραπάνω πενθήμερης προθεσμίας. Από την ανακήρυξη των υποψηφίων, μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας πρέπει να μεσολαβούν δέκα(10) το λιγότερο και είκοσι (20) το περισσότερο ημέρες. Επτά (7) μέρες πριν από τις εκλογές η εφορευτική επιτροπή στέλνει στα μέλη του συλλόγου της στην επαρχία τα ψηφοδέλτια με τους αντίστοιχους φακέλους, στους οποίους θέτει τη σφραγίδα του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 29:
Οι εκλογές πραγματοποιούνται σε μία (1) ημέρα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., και διεξάγονται με το πλειοψηφικό σύστημα. Από τους υποψήφιους για το Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά πρώτοι πλειοψηφήσαντες σε σταυρούς, με τη σειρά εκλογής τους. Οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες. Σε κάθε περίπτωση ισοσταυρίας ενεργείται κλήρωση, από την εφορευτική επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 30:
Τα μέλη του συλλόγου που βρίσκονται έξω από την Αττική, μπορούν να ψηφίσουν ταχυδρομώντας συστημένα και post – restant φάκελο που θ’ απευθύνεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Ο φάκελος θα περιέχει: α) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αποστολέα – μέλους, β) το φάκελο που έχει σταλεί, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 28 του καταστατικού αυτού, στον οποίο έχει τεθεί ψηφοδέλτιο του ψηφοφόρου. Η επιστολή αυτή πρέπει να φτάσει το αργότερο μέχρι και την ημέρα των εκλογών και πριν από τη λήξη τους. Ο φάκελος που είναι ανοικτός απορρίπτεται, από την εφορευτική επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή, μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, σφραγίζει την κάλπη και στέλνει ή την ίδια ημέρα ή την επομένη, εάν δεν υπάρχει ο χρόνος, τον πρόεδρό της ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, αν το αποφασίσει αυτή (η εφορευτική επιτροπή) να παραλάβει, μαζί με τον πρόεδρο και τον γραμματέα του συλλόγου, τις συστημένες επιστολές. Με την επιστροφή του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής καταχωρείται στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας το ονοματεπώνυμο αυτών που ψηφίζουν με επιστολή και ρίχνεται ο φάκελος στην κάλπη. Αμέσως μετά η εφορευτική επιτροπή ανοίγει τις κάλπες, καταμετρά τους φακέλους, τους οποίους αριθμεί και μονογράφει ο πρόεδρός της, και προχωρά στο άνοιγμα και τη διαλογή των ψηφοδελτίων, που επίσης αριθμούνται και μονογράφονται από τον πρόεδρό της (της εφορευτικής επιτροπής). Στη συνέχεια, αφού γίνει η καταμέτρηση, συντάσσεται το σχετικό πρακτικό αποτελεσμάτων ψηφοφορίας, που υπογράφεται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ανακοινώνονται τ’ αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 31:
Μετά την εκλογή των νέων οργάνων του συλλόγου και μέσα σε τρεις (3) ημέρες από αυτήν, πραγματοποιείται, με πρωτόκολλο, από το απερχόμενο Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή, η παράδοση.

Όλο το καταστατικό μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου στην διεύθυνση http://www.pasyfdeo.gr/katastatiko

Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται αποκλειστικά  στο email της εφορευτικής επιτροπής  το οποίο έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

ekloges2013deopasyf@gmail.com

από την Τρίτη 18-12-2012  εως και το Σάββατο 22-12-2012

Οι υποψήφιοι θα γράφουν υποχρεωτικά Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email και που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.

Πχ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ για το ΔΣ ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Τέλος να  σημειωθεί ότι όλοι οι υποψήφιοι κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως υποψηφιότητας τους θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει.

Η ανάδειξη των υποψηφίων από την εφορευτική επιτροπή θα γίνει μέχρι την Πέμπτη 27-12-2012 λόγω του γεγονότος ότι μεσολαβούν οι αργίες των Χριστουγέννων 25-26/12/2012.

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής                                          Τα Μέλη

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                                   ΒΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

 

TASTE AND DIET ... Προσφορές στους φοιτητές ΕΑΠ


Αγαπητοί φίλοι του ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ,


Εχετε πρόσφατα ενημερωθεί ότι η εταιρεία TASTE AND DIET είναι χορηγός του  Συλλόγου μας και ήδη μας βοήθησε να έρθουμε κοντά στους συμφοιτητές μας στη Θεσσαλονίκη, στην Ξάνθη και στο Ηράκλειο Κρήτης.


Σήμερα ο χορηγός μας προχωρά στην ανακοίνωση προσφοράς για όλους τους φοιτητές του ΕΑΠ αφού δίνει χαμηλότερες τιμές για αυτούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποιο από τα αξιόλογα προγράμματα της εταιρείας.


Οι προνομιακές τιμές που ισχύουν για τους φοιτητές του ΕΑΠ για πρόγραμμα ενός μήνα είναι


CLASSIC 370 ευρώ
BUSINESS MEAL 260 ευρώ
ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ 370 ευρώ
MEDI   370 ευρώ
JUNIOR'S  370 ευρώ


Σημειώστε ότι για προγράμματα μεγαλύτερα του μήνα υπάρχουν επιπλέον εκπτώσεις...
Για πληροφορίες ή παραγγελίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 6464550


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ TASTE AND DIET ΓΙΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ...

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012 ώρα 10,00 πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ. 11 / 13,10,2012

Σας ενημερώνουμε για τις ημερομηνίες-χρόνους σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου μας.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται τακτικά κάθε χρόνο και αρχικά έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 20/10/2012 (ώρα 10,00πμ) στα γραφεία του ΕΑΠ στην Αθήνα, είναι σε απαρτία όταν σε αυτήν βρίσκεται το 1/2 τουλάχιστο των μελών του Συλλόγου που είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι και το μήνα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης. Αυτή επαναλαμβάνεται μετά από 7 ημέρες την ίδια ώρα και τόπο και για την απαρτία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/3 των μελών που είναι ταμειακά εντάξει. Αν πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ημέρα και ώρα στον ίδιο τόπο και για την παρουσία απαιτείται το 1/4 του όλου αριθμού των ταμειακά εντάξει μελών. Συνεπώς…

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10,00 το πρωί
στα γραφεία του ΕΑΠ (αίθουσα Β3) , Λεωφόρος Συγγρού 23, Αθήνα 11743

(κοντά στο σταθμό μετρό Ακρόπολη)

με τα κάτωθι θέματα:

  • Παρουσίαση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και Έγκριση απολογισμού των εργασιών των οργάνων του Συλλόγου, του ισολογισμού εσόδων-εξόδων, οικονομικού προϋπολογισμού
  • Προκήρυξη εκλογών - Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
  • Θέματα που θα τεθούν σε αυτήν από το ΔΣ του Συλλόγου ή από το 1/20 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει το θέμα προς συζήτηση να υποβληθεί γραπτά και ενυπόγραφα στο ΔΣ δέκα (10) ημέρες πριν την πραγματοποίησή της


Σημειώστε ότι ταμειακώς εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους για τα έτη 2011 και 2012. Πληροφορίες θα βρείτε στο http://www.pasyfdeo.gr/nea-&-anakoinoseis/anakoinosi-no-6-30-03-2012-syndromi-syllogoy-etoys-2012

Για το ΔΣ του ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ

Δημήτριος Χρυσάνθου - Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ

Δημήτριος Δημόπουλος  - Γραμματέας ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ

 

ΧΟΡΗΓΙΑ TASTE 'N DIET

 

ANAKOINΩΣΗ ΝΟ. 9 / 11,10,2012

Αγαπητοί φίλοι του ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ,


Πέρασε κιόλας ένας μήνας από την ημέρα που ο Σύλλογός μας προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία «ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑ ΕΠΕ» , πιο γνωστή σε όλους μας με το διακριτικό τίτλο «TASTEN DIET».

Συγκεκριμένα στις 11 Σεπτεμβρίου 2012  ο διαχειριστής της εταιρείας κος Χρήστος Μαντάς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας κος Δημήτριος Χρυσάνθου, προχώρησαν σε συμφωνία χορηγίας της εταιρείας προς τον ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ.

 

Η ΤASTEN DIET (www.tasteanddiet.gr) είναι leader στο χώρο της και στα 16 χρόνια της πορείας της πάνω από 120,000 άτομα έχουν εμπιστευτεί σε αυτήν το αδυνάτισμά τους έχοντας διανεμηθεί από την ίδια πάνω από 5,000,000 πιάτα. Η εταιρεία προσφέρει αδυνάτισμα με γεύση στα μέλη της και υποστήριξη από προσωπικούς-έμπειρους διαιτολόγους. Τα 1,200,000 κιλά που έχουν χαθεί από πελάτες της είναι απόδειξη των πολύ καλών ποιοτικών υπηρεσιών και προσφέρει στους πελάτες που την εμπιστεύονται και θέλουν να χάσουν κιλά, υγιεινά και μόνιμα.

 

Η συγκεκριμένη χορηγία που ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2013 αφορά  μεταξύ άλλων την κάλυψη διαφόρων δραστηριοτήτων και ενεργειών του Συλλόγου μας όπως κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των μελών του ΔΣ ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ σε διάφορα μέρη της Ελλάδας προκειμένου να γίνει συνάντηση του Συλλόγου με τα μέλη του, την  κάλυψη εξόδων για τη διενέργεια ημερίδας όπου η TASTEN DIET θα είναι συνδιοργανώτρια, εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και στυλό με τα λογότυπα και των δύο κ.α,

Τα πρώτα αποτελέσματα της εν λόγω χορηγίας θα την αντιληφθούν πολλοί συμφοιτητές μας αλλά κυρίως οι πρωτοετείς σε όλη σχεδόν την Ελλάδα όπου θα λάβουν στην πρώτη μας ΟΣΣ το αναμνηστικό μπλοκ και το στυλό της εν λόγω συνεργασίας. Εχουν ήδη αυτά προωθηθεί σε μέλη του Συλλόγου μας όπου θα τα μοιράσουν  στη Θεσσαλονίκη, στην Ξάνθη, στα Γιάννενα, στο Ηράκλειο, στον Πειραιά και στην Αθήνα.

Ο ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ ευχαριστεί την εταιρεία TASTEN DIET και τον ίδιο τον κο Μαντά για την εμπιστοσύνη που του δείχνει καθώς και για το ειλικρινές ενδιαφέρον της όχι μόνο για τον Σύλλογό μας αλλά και το ίδιο το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Αισθάνεται δε δικαιωμένος για τη μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβάλει τα τελευταία δύο χρόνια με το να δίνει το παρόν παντού και να δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για  την παροχή καλύτερης ποιότητας σπουδών στο ΕΑΠ.

Για το ΔΣ ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Χρυσάνθου                                                                              Δημήτριος Δημόπουλος