Ο Σύλλογος

Σκοπός του Συλλόγου ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ ΕΑΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού ο Σύλλογος είναι Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ο Σκοπός του είναι:

α. Η παρέμβαση με επεξεργασμένες θέσεις, έτσι ώστε οι σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο να καταστούν ουσιαστικές και το σχετικό πτυχίο να έχει πραγματική αξία.

β. Η ανάδειξη της κατάκτησης όσο γίνεται μεγαλύτερης και ουσιαστικότερης γνώσης και η συμβουλή στην επίτευξη όρων που θα επιτρέπουν στον κάθε ενδιαφερόμενο  να φοιτήσει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

γ. Η κατάδειξη της χρησιμότητας απόκτησης πρόσθετης εξειδικευμένης γνώσης και υπεράσπιση της αξίας του τίτλου σπουδών που χορηγείται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να κατοχυρωθούν πλήρως και τα δικαιώματα  που συνεπάγεται η κτήση του.

δ. Η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διεκδίκηση από το κράτος των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία τους.